zbiramo predprijave – Letno poročilo ter davčni, računovodski in pravni vidik delovanja društev/zasebnih zavodov

 • Seminarji v živo
 • Strokovnjaki
 • Kvalitetna vsebina

zbiramo predprijave – Letno poročilo ter davčni, računovodski in pravni vidik delovanja društev/zasebnih zavodov

 

 

Opis

Društvo ali zasebni zavod sta v svoji osnovi nepridobitni organizaciji. Namen takih organizacij je delovanje za splošno družbeno korist. Njihova posebnost je, da si lastniki ne smejo izplačevati dobička. V Sloveniji je množica prostovoljnih društev, ki delujejo na podlagi prostovoljnega dela članov in katerih glavni namen je druženje, tradicija, skupno vaško življenje in reševanje skupnih težav.

Pri društvih/zasebnih zavodih je računovodenje v praksi velikokrat težava, zato je edina prava rešitev, da do teh težav pristopimo aktivno, ter da dobro proučimo zakonodajo s področja delovanja društev (davčni, računovodski in pravni vidik).

Največje napake, ki se pojavljajo pri upravljanju društev so, da so njihove evidence osnovane na prepričanju, da je društvo po statusu ustanovljeno za nepridobitno dejavnost, saj menijo, da so vsi njegovi prihodki nepridobitni in jih lahko izvzamejo iz davčne osnove ter jim zanje ni treba obračunati in plačati davka. Predsedniki društev bi se morali zavedati, da za zakonito delovanje društva odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, zato se od njih pričakuje odgovorno vodenje in da vedo, komu bodo zaupali vodenje računovodska društva, ki ga predstavljajo in vodijo.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN? 

Seminar je namenjen predsednikom društev, tajnicam in tajnikom društev, računovodjem, predstavnikom občin, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, blagajnikom ter ostalim zainteresiranim, ki se srečujejo z obravnavano tematiko v praksi oziroma jih obravnavana tematika zanima.

VSEBINA

 

 • Pravila in posebnosti ustanovitve in delovanja društva
 • Nepridobitna in pridobitna dejavnost društva
 • Vodenje poslovnih knjig (enostavno, dvostavno knjigovodstvo)
 • Pravilnik o računovodenju.
 • Stroški / odhodki in prihodki
 • Vodenje evidenc nabave opredmetenih osnovnih sredstev, zalog terjatev in obveznosti
 • Blagajniško poslovanje
 • Inventura sredstev in obveznosti do virov sredstev in popisne razlike
 • Problemi vodenja računovodstva v društvih in pomen SRS 33 (2016)
 • Vsebina in rok za oddajo letnega poročila ter obveznost revidiranja
 • Vrste izplačil članom in organom društva
 • Društveni sklad
 • Primeri knjiženj določenih poslovnih dogodkov
 • Odgovori na vprašanja udeleženk in udeležencev.

 

 

 

Več kot 10 let izkušenj

Poslovne informacije in izobraževanja za posameznike, podjetja in ustanove

Povezovanje

Med našimi dolgoletnimi partnerji so številni strokovnjaki in organizacije javnega sektorja

V živo

Strokovnjaki svojih področij
Kvalitetne vsebine